Rzecznik Praw Ucznia

Kto to jest – Rzecznik Praw Ucznia?

Rzecznik Praw Ucznia to osoba dbająca o przestrzeganie praw ucznia w szkole, ciesząca się wśród uczniów powszechnym zaufaniem. Rzecznik podejmuje mediacje między samymi uczniami oraz uczniami i nauczycielami oraz reprezentuje Szkołę na zewnątrz w sprawach przestrzegania praw ucznia.

nasze-sprawyKto jest Rzecznikiem w naszej szkole?

Funkcję Rzecznika Praw Ucznia pełni w naszej szkole p. Magdalena Rządkowska.
Uczniowie mogą kontaktować się za pomocą skrzynki „Nasze sprawy”, która zawieszona jest obok pokoju. Listy, które rozpatruje Rzecznik powinny być podpisywane przez ucznia.

ZADANIA I OBOWIĄZKI RZECZNIKA PRAW UCZNIA

Zadania Rzecznika Praw Ucznia:

 • Zapoznawanie i propagowanie praw ucznia.
 • Reprezentowanie interesów uczniów na posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
 • Mediacje między stronami konfliktu.
 • Rozpoznawanie indywidualnych spraw uczniów.
 • Ścisła współpraca z Dyrektorem Szkoły,  pedagogiem szkolnym i Samorządem Uczniowskim.
 • Przeciwdziałanie łamaniu praw ucznia w szkole.
 • Zwiększenie świadomości prawnej dzieci, rodziców, nauczycieli.
 • Wnioskowanie w sprawie zawieszenia kar i udzielanie poręczeń w wypadku ciężkiego naruszenia przepisów wynikających ze Statutu Szkoły i powszechnie przyjętych norm współżycia w społeczeństwie.

Do obowiązków Rzecznika Praw Ucznia należy:

 • Znajomość Statutu Szkoły, Regulaminu Samorządu Uczniowskiego oraz Konwencji Praw Dziecka.
 • Informowanie uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia.
 • Interwencja w razie naruszania praw ucznia i rozwiązywanie spraw spornych.
 • Udzielanie pomocy uczniom zgodnie z ustalonym trybem postępowania.
 • Reprezentowanie szkoły na zewnątrz w sprawach dotyczących przestrzegania praw ucznia.
 • Składanie  dyrektorowi szkoły informacji o podjętych przez siebie działaniach zmierzających do rozwiązania konfliktu.
 • Informowanie stron konfliktu o podjętych przez siebie działaniach.
Accessibility