Promocja zdrowia

Co to jest promocja zdrowia?

Za akt instytucjonalizacji promocji zdrowia uznaje się Kartę Ottawską uchwaloną w 1986 roku. Według Karty Ottawskiej promocja zdrowia umożliwia ludziom zwiększenie kontroli nad swoim zdrowiem i jego poprawę przez podejmowanie decyzji sprzyjających zdrowiu, kształtowanie potrzeb i kompetencji do rozwiązywania problemów zdrowotnych oraz zwiększanie potencjału zdrowia. Promocję zdrowia określa się także jako sztukę interwencji w systemy społeczne i dążenie, aby rozwijały się one w kierunku zdrowych środowisk.

Jak myślimy o zdrowiu w naszej szkole?

Człowiek zdrowy, sprawny, pogodny dobrze funkcjonuje w codziennym życiu, dąży do realizacji swych celów, marzeń i łatwiej odnosi sukces. Jest twórczy i użyteczny. Kierując się takim myśleniem, uczymy swych  podopiecznych racjonalnego odżywiania, dbałości o ciało i jego postawę. Zależy nam także na kształtowaniu właściwych relacji z innymi ludźmi. Nasze działania to proces, który trwa i ewaluuje. Zapraszamy do aktywnego w nim udziału wszystkich członków społeczności szkolnej: uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły.

Przydatne informacje
Prezentacja „Wady postawy” Mleko w szkole Owoce w szkole
Accessibility