Szkolny Samorząd Uczniowski

Przewodniczący:

Krzysztof kl.8b

Zastępca:

Anna kl. 5b

Skarbnik:

Matt kl. 6a

Sekretarz:

Julia kl. 7b

Opiekunowie SSU:

p. Patrycja Siwek, p. Aneta Gryżewska


Samorząd Uczniowski stanowią wszyscy uczniowie szkoły.

Samorząd działa zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz z regulaminem Samorządu Uczniowskiego.

Samorząd Uczniowski może przedstawić Radzie Szkoły, Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły.

Samorząd Uczniowski ma prawo do:

  • zapoznawania się z programem nauczania, jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami;
  • jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
  • organizacji życia szkolnego;
  • redagowania i wydawania gazetki szkolnej;
  • organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, jednak w porozumieniu z  dyrektorem;
  • wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego.

Samorząd Uczniowski stanowią wszystkie samorządy klasowe działające na terenie szkoły.
Rada Uczniowska wybierana jest demokratycznie, powszechnie, tajnie i bezpośrednio. W skład Rady Uczniowskiej wchodzą 3 osoby.
Opiekunami Samorządu Uczniowskiego jest nauczyciel lub nauczyciele powołani przez Dyrektora Szkoły na okres 1 roku szkolnego.


Accessibility