Świetlica

Świetlica szkolna

Czynna w godz. 7:00 – 17:30


Wychowawcy świetlicy:
 • Elżbieta Miśta

 • Jolanta Młynarczuk-Korytko

 • Karol Cieślak

 • Izabela Ambroziak

 • Jerzy Porowski


Plan pracy świetlicy przy SP nr 273 Szkole Filialnej

Rok szkolny 2021/2022

Plan pracy świetlicy szkolnej wynika z Programu wychowawczego i profilaktyki szkoły. Treści programowe podzielone są na cykle tematyczne.

Nauczyciele świetlicy organizują pracę grup, dostosowując tematykę zajęć do obchodzonych uroczystości, świąt, pór roku oraz do zainteresowań i potrzeb dzieci. Istotną rolą nauczyciela świetlicy jest taki styl kierowania grupą, który pozwoli na stworzenie właściwej interakcji w grupie, tworzenie sytuacji wychowawczych zapewniających właściwy rozwój społeczny oraz stymulowanie aktywności i twórczego rozwoju dziecka. Ważnym zadaniem nauczyciela świetlicy jest wykorzystanie wszystkich rodzajów dziecięcej ekspresji.

Dzieci uczestniczące w zajęciach organizowanych w świetlicy uczą się: planowania pracy własnej, samodzielnego projektowania, podejmowania decyzji, występowania na forum grupy, logicznego myślenia. Kształcą uwagę, pamięć, koncentrację, aktywność psychoruchową i sprawność manualną.

Każde dziecko jest objęte należytą opieką i indywidualnym podejściem wychowawczym. Wychowankowie otrzymują fachową i systematyczną pomoc w nauce i emocjonalne wsparcie w sytuacjach dla nich trudnych. Bogata oferta zajęć, poza walorami wychowawczymi i dydaktycznymi ma wartości integracyjne, co przekłada się na przyjazną dziecku atmosferę.

Świetlica to przestrzeń, w której rozwijane są zainteresowania, pasje, odkrywane talenty, wieloaspektowa socjalizacja wychowanków. Jest to również miejsce wsparcia dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, aby mogły się harmonijnie rozwijać i pokonywać swoje trudności. Realizację tych zadań można osiągnąć poprzez organizowanie różnorodnych zajęć, w tym: plastycznych, technicznych, sportowych, czytelniczych, informatycznych, ale również takich, które pozwolą dzieciom na rozwijanie kreatywności, inicjowanie zabaw według własnych pomysłów oraz pozwalających na kształcenie właściwych relacji w grupie rówieśniczej.

Rolą nauczyciela świetlicy jest przede wszystkim zapewnić wychowankom bezpieczeństwo, stymulowanie do nabywania nowych umiejętności, pracy zespołowej, empatii oraz kształtowanie postaw szacunku i zrozumienia dla innego człowieka.

Na szczególne podkreślenie zasługuje w pracy pedagogicznej zwrócenie uwagi na wartość odpoczynku , swobodnej zabawy , kontaktu z naturą , spędzanie wolnego czasu na świeżym powietrzu. W każdej sytuacji uczeń powinien mieć pewność iż wychowawca jest dla niego wsparciem.

Cele i zadania zajęć wychowawczo – dydaktycznych w świetlicy

 1. Opieka i bezpieczeństwo w świetlicy

 • Zapoznanie z regulaminem świetlicy

 • Ustalenie norm obowiązujących w świetlicy

 • I integracja zespołu

 • Zapoznanie dzieci z prawami i obowiązkami wychowanka świetlicy

     2. Kształtowanie pozytywnych postaw wychowanków

 • Zwracanie uwagi na właściwe zachowanie się w miejscach publicznych i podczas uroczystości szkolnych

 • Wskazywanie na właściwe relacje w rodzinie i grupie rówieśniczej

 • Kształtowanie szacunku i właściwego stosunku do pracowników szkoły i innych uczniów

 • Wartościowanie różnych zjawisk życia społecznego w grupie świetlicowej, klasie i szkole

 • Zwracanie uwagi na właściwe obchodzenie się z mieniem szkolnym i własnością prywatną

 • Dbałość o estetykę i porządek w szkole i świetlicy

 • Rozpoznawanie uczuć, emocji i sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych

 • Kształtowanie umiejętności właściwego porozumiewania się z innymi

 • Kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów

3. Wzmacnianie wychowanków w rozwoju intelektualnym

 • Zorganizowanie warunków i zapewnienie pomocy w wykonywaniu prac domowych oraz czasu na naukę w ramowym rozkładzie dnia

 • Dbałość o poprawność wypowiedzi w mowie potocznej, ćwiczenia w poprawnym czytaniu i mówieniu

 • Rozwijanie kreatywności, poznawanie różnych technik uczenia się

 • Organizowanie gier i zabaw pozwalających na rozwój intelektualny

 • Stosowanie w czasie zajęć zagadek, rebusów krzyżówek rozwijających umiejętność logicznego myślenia

4. Kształtowanie postaw szacunku do kultury, tradycji, obyczajów i wartości narodowych

 • Uroczyste obchody świąt i rocznic istotnych dla tożsamości kulturowej

 • Zapoznawanie z tradycjami ludowymi jako elementami dziedzictwa kulturowego

 • Wykonywanie dekoracji okolicznościowych

 • Kultywowanie tradycji szkoły i jej patrona

 • Udział w imprezach szkolnych według kalendarza imprez

5. Edukacja ekologiczna

 • Wskazywanie pozytywnych i negatywnych skutków ingerencji człowieka w środowisko naturalne

 • Propagowanie nawyku segregowania odpadów

 • Udział w akcjach takich jak Sprzątanie świata, Dzień Ziemi

6. Edukacja zdrowotna

 • Organizowanie zajęć zawierających elementy aktywności fizycznej

 • Propagowanie czynnego wypoczynku

 • Kształtowanie nawyku o własne zdrowie (higiena osobista, właściwe odżywianie)

 • Rozróżnianie czynników wpływających pozytywnie i negatywnie na zdrowie i rozwój

7. Edukacja czytelnicza i medialna

 • Propagowanie czytelnictwa jako działania pozwalającego na zdobycie nowych wiadomości i zaspokojenie potrzeb poznawczych

 • Współpraca z biblioteką polegająca na dostosowaniu tematyki dostosowanej do wieku i zainteresowań dziecka

8. Edukacja informatyczna

 • Zapoznanie z możliwościami korzystania z technologii informacyjnej jako źródła informacji

 • Zapoznanie z zagrożeniami na które dziecko może się spotkać w Internecie

 • Wykorzystanie technologii informatycznej w procesie nauczania – uczenia się

Olimpiady i konkursy

 •  

Dokumenty świetlicy szkolnej

 1. Regulamin pracy świetlicy
 2. Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy

 3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 4. Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci ze świetlicy

 5. Roczny plan pracy wychowawczo- opiekuńczej świetlicy

 6. Miesięczne plany zajęć świetlicy

 7. Ramowy rozkład dnia

 8. Dziennik zajęć

 9. Protokoły spotkań zespołu wychowawców świetlicy

 10. Semestralne sprawozdanie zespołu z pracy świetlicy


 

 

Accessibility